Mondrian z bazą danych Oracle


Załadowanie danych do bazy Oracle


W pierwszym etapie konfiguracji mondrian z Oracle można posłużyć się dostarczaną przez dostawcę aplikacją o nazwie MondrianFoodMartLoader, która pozwala na dynamiczne stworzenie wymaganych obiektów bazy danych i zapełnienie ich danymi testowej aplikacji FoodMart.
W niniejszym tutorialu użyto następującego skryptu generującego dane:

java -cp "D:\mondrian\lib\mondrian.jar;
	 D:\mondrian\lib\log4j-1.2.9.jar; 
	 D:\mondrian\lib\eigenbase-xom.jar; 
	 D:\mondrian\lib\eigenbase-resgen.jar; 
	 D:\mondrian\lib\eigenbase-properties.jar; 
	 D:\mondrian\lib\ojdbc14.jar" 
   mondrian.test.loader.MondrianFoodMartLoader -verbose -tables -data -indexes 
   -jdbcDrivers="oracle.jdbc.driver.OracleDriver,sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" 
   -inputJdbcURL="jdbc:odbc:MondrianFoodMart" 
   -outputJdbcURL="jdbc:oracle:thin:foodmart/foodmart@127.0.0.1:1521:dwdev" 
Paramtery wywołania MondrianFoodMartLoader, na które warto zwrócić szczególną uwagę:
 • Biblioteki konieczne do uruchomienia aplikcaji znajdują się w katalogu D:\mondrian\lib\
 • parametr -jdbcDrivers określa sterowniki z których ma korzystać aplikacja. oracle.jdbc.driver.OracleDriver to sterownik JDBC dla Oracle, natomiast jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver to sterownik ODBC - dzięki któremu można połączyć się m.in. z bazą danych MS Access
 • -inputJdbcURL="jdbc:odbc:MondrianFoodMart" wskazuje połączenie do bazy źródłowej ODBC. W tym przypadku połączenie ODBC do bazy danych MS Access ma nazwę MondrianFoodMart
 • -outputJdbcURL="jdbc:oracle:thin:foodmart/foodmart@127.0.0.1:1521:dwdev" wskazuje połączenie do bazy docelowej Oracle. W tym przypadku do połączenia wykorzystany został użytkownik foodmart (hasło foodmart), baza zainstalowana jest lokalnie (127.0.0.1), nasłuchuje na standardowym porcie 1521, a parametr SID bazy to dwdev.

  Konfiguracja serwera Apache Tomcat

 • mondrian.properties - (plik znajdujący się w katalogu TOMCAT/webapps/mondrian/WEB-INF). Należy dodać wpis z parametrami połączenia Oracle
  #oracle
  mondrian.test.connectString=Provider=mondrian;jdbc:oracle:thin:foodmart/foodmart@127.0.0.1:1521:dwdev;
  JdbcDrivers=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,oracle.jdbc.driver.OracleDriver;Catalog=/WEB-INF/queries/FoodMart.xml;
  
 • web.xml - zmodyfikować wartość parametru param-value w sekcji connectStrin oraz serwletu MDXQueryServlet w podobny sposób jak powyżej:
  <param-name>connectString</param-name>
  <param-value>Provider=mondrian;Jdbc=jdbc:oracle:thin:foodmart/foodmart@127.0.0.1:1521:dwdev;
  		Catalog=/WEB-INF/queries/FoodMart.xml;JdbcDrivers=oracle.jdbc.driver.OracleDriver;
  </param-value>
  
 • trzeba również zmienić parametry połączenia w plikach jsp odpowiedzialnych za komunikację z bazą danych. Pliki te znajdują się w katalogu TOMCAT/webapps/mondrian/WEB-INF/queries. W plikach .jsp zapisane są parametry i należy je uaktualnić podobnie jak w powyższych przykładach (nazwy parametrów to jdbcDriver i jdbcUrl).

  Hurtownie danych

  Szkolenia, usługi konsultingowe i wdrożenia systemów Business Intelligence, hurtowni danych, raportowania i implementacja procesów ETL.